Osobnosti Rybné nad Zdobnicí

 


Oldřich Hlavsa

nar. 1. 11. 1889, zemřel 11. 2. 1936, akademický malíř a rodák Německé Rybné. Narodil se jako nejmladší ze 6 dětí chudého chalupníka. Po vychození obecné školy odešel do Žamberka, kde se učil číšníkem. Ve volné chvíli maloval. Ve Vídni, kam odešel na vandr, se Hlavsovi dostalo prvního metodického vedení na speciálním kurzu kreslení. S malými úsporami odešel na Akademii výtvarného umění do Mnichova (1910 – 1913). Studia dokončil na Pražské Akademii. Byl žákem profesorů A. Ženíška a Vojtěcha Hynaise (1914,1920 – 1923). Po světové válce, kterou prožil v Rusku jako legionář, žil střídavě v Praze, Vamberku a Německé Rybné. Zvláště rybenská fara se stala jeho druhým domovem a farář Jan Selichar jeho druhým otcem a přítelem. Ten jej také při všech studiích finančně podporoval.Posledně žil ve Vamberku, kde je také pochován. Náměty ke svým obrazům čerpal především z rodného kraje. Oldřich Hlavsa patřil do okruhu Rybenské skupiny malířů. Byl výborným portrétistou, avšak v jeho díle převažuje tvorba krajinářská. Část jeho tvorby je umístěna v místní obrazárně v Síni Oldřicha Hlavsy, která byla otevřena veřejnosti 26. července 1986. Oldřich Hlavsa byl malířem lyrických náladových krajin Orlického podhůří. 


Jan Selichar

nar. 23. 3. 1858, zemřel 21. 11. 1941, farář v Německé Rybné, pohřben na místním hřbitově, byl biskupským konsistorním radou, děkanem a biskupským notářem. Od roku 1893 se stal administrátorem a později páterem a farářem v Kameničkách u Hlinska. V Kameničkách působil 18 let, kde se seznámil s akademickým malířem Antonínem Slavíčkem a s dalšími osobnostmi tehdejšího výtvarného světa. Dne 2. dubna 1908 byl Jan Selichar, mecenáš umění ustanoven farářem v Německé Rybné. Zde vytváří podmínky k pobytu Antonínu Slavíčkovi a dalším umělcům – krajinářům Orlického podhůří. Zdejší krajinou byl okouzlen i JAN SLAVÍČEK syn Ant. Slavíčka a jeho přátelé malíři, kteří dojížděli do Německé Rybné na faru. Ant. Slavíček svým příchodem položil základy novodobé krajinářské tvorby, vážící se na krajinu Podorlicka. Děkanu Selicharovi věnovali umělci některé ze svých prací.Ty se postupně staly základem umělecké sbírky na faře. Tehdejší jeho sbírka obsahovala umělecká díla vynikajících českých umělců: Antonína a Jana Slavíčků, V. Beneše, A. Hudečka, O. Nejedlého, A. Gollové – Hodačové, B. Jelínkové, K. Rélinka, J. Dvořáka, Ant. Kalvody, C. Jelínka, A. Zeyera, V. Skály, Dr. Uzlové, rodáka Old. Hlavsy. Jan Selichar později některé z děl věnoval obci a tak vznikl fond pro místní obrazárnu v Rybné nad Zdobnicí. Děkan Jan Selichar představuje pokrokovou duchovní osobnost milující umění. Jeho zásluhou bylo možné psát slavnou kapitolu v dějinách českého výtvarného umění o tzv. rybenské skupině umělců. Jan Selichar přitom působil jako mecenáš, rádce a sám se ve volných chvílích zabýval řezbářstvím. Jeho význam přerostl daleko Rychnovský i Východočeský region.


Josef Beran

nar. 28. 2. 1855, zemřel 4. 7. 1929, Rybenský rodák a Řídící učitel na Obecné škole v Německé Rybné. Působil jako učitel v Žamberku, Kunvaldě a dvacet roků jako řídící učitel v Pěčíně. Jeho zásluhou byla zřízena v roce 1906 v Rokytnici v Orl. h. Česká menšinová škola.

V roce 1906 odešel do svého rodiště Německé Rybné, kde působil jako řídící učitel 13 let (1906 – 1919). Má velikou zásluhu o stavbu vodovodu v obci. Byl organizátorem tzv. Stromkových slavností spojených s výsadbou stromů při okrajích silnic a pilným pracovníkem v místním ochotnickém divadle (založeno 1870). Účinkoval jako herec, hry sám vybíral, rozepisoval a s úspěchem režíroval. V době 1. sv. války udržoval Josef Beran korespondenci se všemi rybeňáky na frontách, sváděl je k dezerci. Uprchlíky hostil a posílal je do Výprachtic k učiteli Ant. Hrdinovi, rybeňákovi, který je převáděl dále k Moravě.


Josef Sedláček

nar. 18. 2. 1909 v Německé Rybné, zemřel 20. 12. 1996 v Žamberku. Byl to význačný organizátor kulturního života v obci.

Josef Sedláček byl přítelem velkého okruhu význačných osobností. Uveďme alespoň ve stručnosti: T. G. Masaryk, akad. sochař Josef Marek z Nového Města nad Matují, akad. architekt Karel Mahrla, Marie Tauberová – sólistka ND, Zpytihněv Šorm – prof. na AMU v Brně, Jan Slavíček – akad. malíř, Jar. Kromholc – dirigent ND, P. Charvát – dirigent ND, vnučky T. G. Masaryka – PhDr. Anna Masaryková a Herberta Masaryková, Rudolf Medek – spisovatel, Korejs Blatinský – malíř a dokumentarista folklóru, Leoš Kubíček – sochař z Pěčína, MUDr Pavel Radechovský – primář kardiolog aj.
Josef Sedláček byl mecenášem umění, všestranným obchodníkem a pracovníkem v zemědělství, byl význačnou osobností společenského života v Rybné nad Zdobnicí i širokého okolí.